2011

Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Email liên hệ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Mã ngạch Tên ngạch
1 Lái trưởng
2 Lái phụ
1 Du lịch
2 Văn hóa
3 Dược phẩm
4 Chế biến lâm sản
5 Công trình đô thị
6 Cơ khí
7 Kỹ thuật viễn thông
8 Xây dựng cơ bản; vật liệu xây dựng
9 Luyện kim
10 Khai thác mỏ lộ thiên
11 In tiền
1 Chế biến lương thực
2 Dệt
3 Nông nghiệp
4 Lâm nghiệp
5 Xăng dầu
6 Dầu khí
7 Khai thác mỏ hầm lò
1 Trưởng ca vận hành các nhà máy điện
2 Trưởng kíp
3 Công nhân viên vận hành thiết bị chính
4 Công nhân viên vận hành thiết bị phụ và các thiết bị phục vụ
1 Tài xế
2 Phụ tài xế
3 Chỉ đạo tài xế
4 Trực ban đầu máy
5 Trưởng tàu khách tàu hàng
6 Nhân viên trên tàu (soát vé
7 Điều độ ga
8 Trực ban ga
9 Trưởng đồn
10 Ghi móc
11 Nhân viên nhà ga
1 Giao nhận hành hoá
2 Giao nhận hành hoá
3 Thủ kho
4 Bảo vệ tuần tra
5 Bảo quản và giao nhận hàng hoá trong các kho
6 Cơ giới
7 Thủ công
1 Xe con
2 Xe tải
3 Xe tải
4 Xe tải
5 Xe tải
6 Xe tải
1 Nhân viên bán vé và phục vụ
2 Bảo vệ
1 Nhân viên mua
2 Đếm
1 Nhân viên cắt
2 Nhân viên buồn
3 Nhân viên lễ tân
4 hướng dẫn viên du lịch
5 Chuyên gia nấu ăn
I-01 Tàu vận tải biển - chức danh thủy thủ (4 bậc)
I-02 Tàu vận tải biển - chức danh Thợ máy kiêm cơ khí
I-03 Tàu vận tải biển - chức danh thợ máy
I-04 Tàu vận tải biển - chức danh Phục vụ viên (4 bậc)
I-05 Tàu vận tải biển - chức danh Cấp dưỡng (4 bậc )
II-01 Tàu vận tải sông và sang ngang- chức danh Thủy thủ (4 bậc)
II-02 Tàu vận tải sông và sang ngang- chức danh Thợ máy
II-03 Tàu vận tải sông và sang ngang-chức danh Phục vụ viên (4 bậc)
40940 Thuyền trưởng
40941 Máy trưởng
40942 Đại phó
40943 Thuyền phó 2
40944 Thuyền phó 3
40945 Sĩ quan điện
40946 Sĩ quan kinh tế
40947 Thủy thủ trưởng
40969 Thuyền trưởng
40970 Đại phó
40971 Thuyền phó 2
4-I/1 Tàu DVụ dầu khí
4-I/2 Tàu DVụ dầu khí
4-I/3 Tàu DVụ dầu khí
4-I/4 Tàu DVụ dầu khí
4-I/5 Tàu DVụ dầu khí
4-I/6 Tàu DVụ dầu khí
4-I/7 Tàu DVụ dầu khí
4-I/8 Tàu DVụ dầu khí
4-I/9 Tàu DVụ dầu khí
4-II/1 Tàu DVụ dầu khí
4-II/2 Tàu DVụ dầu khí
4-II/3 Tàu DVụ dầu khí
1 Ngoại hạng
2 Hạng I
3 Hạng II
4 Hạng III
1 Quản lý vận hành luồng tàu sông
2 Trạm đèn biển xa đất liền dưới 50 hải lý
3 Trạm đèn biển xa đất liền từ 50 hải lý trở lên
I-1/01 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Thợ máy kiêm cơ khí
I-1/02 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Thợ máy
I-1/03 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Thủy thủ
I-1/04 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Phục vụ viên
I-1/05 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Cấp dưỡng
I-1/1 Tàu công trình- nạo vét biển -Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng tàu hút bụng
I-1/2 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
I-1/3 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Điện trưởng
I-1/4 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó máy 2
I-1/5 Tàu công trình- nạo vét biển-Teo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 2
I-1/6 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
I-1/7 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Quản trị trưởng
I-2/01 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
I-2/02 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
I-2/03 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Phũc vụ viên
I-2/04 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Cấp dưỡng
I-2/1 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng
I-2/2 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
I-2/3 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Điện trưởng
I-2/4 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy 2
I-2/5 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy 3
I-2/6 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy 4
I-2/7 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Quản trị trưởng
II-01 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-02 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-03 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-04 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-05 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-1 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-2 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-3 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-4 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-5 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-6 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-7 Tàu trục vớt và cứu hộ
III-01 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy kiêm cơ khí
III-02 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
III-03 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
III-04 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh phục vụ viên
III-05 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Cấp dưỡng
III-1 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng
III-2 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
III-3 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó
III-4 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 2
III-5 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
III-6 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Si quan điện
III-7 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh SQ Ktế
I-01 Tàu đánh cá biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
I-02 Tàu đánh cá biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
I-1 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng
I-2 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
I-3 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó
I-4 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 2
I-5 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
I-6 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Điện trưởng
I-7 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ trưởng
II-01 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
II-02 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
II-1 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyến trưởng
II-2 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
II-3 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó
II-4 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danhThuyền phó 2
II-5 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
II-6 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danhThủy thủ trưởng
II-7 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danhĐài trưởng
III-01 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-02 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-1 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-2 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-3 Tàu thyền đánh cá trên sông
1 Thợ lặn
2 Thợ lặn cấp I
3 Thợ lặn cấp II
1 Công nhân
2 Kiểm soát viên không lưu
3 Không báo
4 An ninh
5 Công nhân kỹ thuật hàng không
1 Vận chuyển bưu chính
2 Khai thác bưu chính và phát hành báo chí
3 Khai thác điện thoại
4 Khai thác phi thoại
5 Kiểm soát viên doanh thác bưu chính viễn thông
6 Kiểm soát viên kỹ thuật
A0 Công chức
A1 Công chức
A2 Công chức
A3 Công chức
B Công chức
C - CC Công chức loại C làm việc trong các cơ quan Nhà nước
C - VC Viên chức loại C làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước
D Nhân viên thừa hành
1 Bí thư đảng uỷ
2 Phó bí thư đảng uỷ
3 Thường trực đảng uỷ
4 Trưởng các đoàn thể
1 Chuyên gia cao cấp
2 Nghệ nhân
1 Chuyên viên cao cấp
2 Chuyên viên chính
3 Chuyên viên
4 cán sự
5 Nhân viên văn thư
6 Nhên viên phục vụ
1 Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Thành viên chuyên trách HĐQT (trừ Tổng giám đốc
3 Tổng giám đốc
4 Phó tổng giám đốc
5 Kế toán trưởng
1 Chủ tich nước
2 Chủ tịch Quốc hội
3 Thủ tướng Chính phủ
1 Phó Chủ tịch nước
10 Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
2 Phó Chủ tịch Quốc hội
3 Phó Thủ tướng Chính phủ
4 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
5 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
6 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
7 Chủ tịch Hội đồng dân tộc
8 Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội
9 Bộ trưởng
1 Loại A3
2 Loại A2
3 Loại A1
1 Tổng Bí thư
2 Uỷ viên Bộ Chính trị
1 Uỷ viện Bộ Chính trị
2 Ban Bí thư TW
3 Trưởng ban Đảng
4 Trưởng đoàn thể TW
5 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc
1 Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam (Bậc 2 Chuyên viên cao cấp)
2 Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam (Bậc 1 Chuyên viên cao cấp)
3 Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tp Hà Nội
4 Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh
5 Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tp Hà Nội
6 Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh
7 Chủ tịch HCCB TP thuộc tỉnh là đô thị loại 2
8 CT HCCB huyện
9 Phó chủ tịch Hội CCB huyện
Mã số Bậc lương Hệ số

Cong ty in, dich vu in, in bang ron, in bang ron gia re, in decal, in decal gia re, in decal gia re hcm, in decal giay, in decal trong, in decal dan kinh, in co phuon, treo bang ron gia re, treo bang ron, standee, in standee, in standee tphcm, in standee gia re, in standee lay ngay, in folder, in folder so luong it, in folder gia re, in poster, in poster gia re hcm, in poster gia re, in lich tet, in lich tet gia re, in lich tet 2016, in bao thu, in bao thu gia re, in to roi, in to roi gia re, in to roi gia re hcm, in catalogue, in catalogue tphcm, in catalogue gia re, in ky thuat so, in ky thuat so gia re, in ky thuat so kho lon, lam bang hieu, thi cong bang hieu, lam ban hieu led, lam ban hieu alu, in card visit, in card visit hcm, in card visit gia re, in name card, in name card gia re, in danh thiep, in phieu thu, in phieu chi, in tem nhan, in tem nhan gia re, in tem nhan tphcm, ke standee, ke x, ke chu x, cay canh, cây cảnh, Cham soc cay canh, chăm sóc cây cảnh, Cham soc san vuon, Chăm sóc sân vườn, cay xanh, cây xanh, Sân vườn, Sân vườn, San vuon biet thu, sân vườn biệt thự, san vuon đẹp, sân vườn đẹp, Thi cong san vuon, thi công sân vườn, tieu canh san vuon, tiểu cảnh sân vườn, Vuon thang dung, Vườn thẳng đứng, Thiet ke ho ca koi, Thiết kế hồ cá koi, standee, in backdrop, in backdrop gia re, in hiflex, in hiflex gia re, in hiflex gia re hcm, in pp, in pp gia re, in pp gia re hcm, in pp, in pp gia re, in bang ron, in bang ron gia re, in decal, in decal gia re, in decal gia re hcm, in decal giay, in decal trong, in co phuon, treo bang ron gia re, treo bang ron, standee, in standee, in standee tphcm, in standee gia re, in standee lay ngay, in folder, in folder so luong it, in folder gia re, in poster, in poster gia re hcm, in poster gia re, in lich tet, in lich tet gia re, in lich tet 2016, in bao thu, in bao thu gia re, in to roi, in to roi gia re, in to roi gia re hcm, in catalogue, in catalogue tphcm, in catalogue gia re, in ky thuat so, in ky thuat so gia re, in ky thuat so kho lon, lam bang hieu, thi cong bang hieu, lam ban hieu led, lam ban hieu alu, in card visit, in card visit hcm, in card visit gia re, in name card, in name card gia re, in danh thiep, in phieu thu, in phieu chi, in tem nhan, in tem nhan gia re, in tem nhan tphcm, ke standee, ke x, ke chu x, standee, in backdrop, in backdrop gia re, in hiflex, in hiflex gia re, in hiflex gia re hcm, in pp, in pp gia re, in pp gia re hcm, in decal, in decal, in decal, in ky thuat so, in ky thuat so, in ky thuat so, in pp, in pp, in pp, in pp, in pp, in pp, in pp, in pp, in bang ron, in bang ron, in bang ron, in bang ron, in bang ron, laptop cu, ban laptop cu, ban laptop cu, laptop cu, may lanh cu, ban may lanh cu, may lanh cu, thu mua may lạnh cu, thu mua may lanh cu gia cao, gang tay cao su, bao ho lao dong, bao ho lao dong, dong phuc bao ho lao dong, dong phuc cong nhan, ao bao ho lao dong, dong phuc bao ho lao dong, ao bao ho lao dong, thang day thoat hiem, gang tay y te, gang tay da, dich vu seo, dich vu ke toan tron goi, tham tu tu ha noi, tham tu ha noi, bao tri ve sinh may lanh, ban ghe phong net, ghe phong net, ghe phong game, chu ky so, chu ky dien tu, in bang ron, in bang ron, in bang ron, in bang ron, in bang ron, treo bang ron, treo bang ron, treo bang ron, treo bang ron, treo bang ron, treo bang ron, treo bang ron, treo bang ron, treo bang ron, treo bang ron, treo bang ron, treo bang ron, treo bang ron, treo bang ron, treo bang ron, in hiflex, in hiflex, in hiflex, in hiflex, in hiflex, in hiflex, in hiflex, in hiflex, in hiflex, in hiflex, in hiflex, in to roi, in to roi, in to roi, in catalogue, in catalogue, in backdrop, in backdrop, in backdrop, in backdrop, lam bang hieu, thi cong bang hieu, standee, standee, standee, standee, standee, standee, ke standee, ke standee, ke standee, ke standee, ke chu x, ke chu x, ke chu x, ke chu x, ke chu x, ke chu x, ke chu x, in standee, tre xanh spa, spa cham soc da, spa lam dep, deal spa, spa cham soc da, cham soc da, cham soc da mat mun, cham soc da sau sinh, cach cham soc da mat hang ngay, tri mun, dieu tri mun, cach tri mun dau den, tam trang, spa tam trang, spa tam trang uy tin, tam trang toan than, tam trang an toan, tam trang hieu qua, tam trang hieu qua nhat, tam trang toan than gia bao nhieu, lam trang da toan than nhanh nhat, lam trang da toan than cap toc, triet long vinh vien, voucher triet long vinh vien, deal triet long vinh vien, triet long nach, triet long chan, triet long nach vinh vien, triet long chan vinh vien, wax long vinh vien, triet long vung kin vinh vien, tay long vung kin, tay long vinh vien, tay long nach vinh vien, tay long vinh vien gia bao nhieu, tay long chan vinh vien gia bao nhieu, yves rocher, may lanh mitsubitshi, may lanh panasonic, may lanh toshiba, may lanh daikin, may lanh nagakawa, cong ty dien lanh, may lanh lg, tu mat alaska, tu mat sanaky, tu dong alaska, tu dong sanaky, sua chua nha, sua nha gia re, sua nha tron goi, xay nha cap 4, xay nha gia re, xay nha tro, ac quy, acquy, binh acquy, binh ac quy, ac quy kho, binh ac quy kho, binh acquy kho, ac quy gs, acquy gs, binh ac quy gs, binh acquy gs, ac quy xe dien, ac quy xe dap dien, binh ac quy xe dap dien, ac quy xe may, binh acquy xe may, ac quy kho xe may, ac quy o to, ac quy vision, ac quy dong nai, acquy dong nai, binh ac quy dong nai, ac quy globe, mat ngu, chua mat ngu, cach chua mat ngu, benh mat ngu, tri chung mat ngu, dieu tri mat ngu, tri mat ngu, cach chua benh mat ngu, tri benh mat ngu, hen suyen, benh hen phe quan, dieu tri hen phe quan, benh hen suyen o tre em, hen suyen o tre em, kham ho hap, kham benh ho hap, suy ho hap, viem duong ho hap tren, benh ho hap, benh tai mui hong, viem hong, chua viem hong, cach tri dau hong, cach chua dau hong, kham suc khoe dinh ky, kham suc khoe, kham tong quat, kham benh tong quat, kham tong quat o dau tot, benh phoi tac nghen man tinh, benh copd, thi cong phong net, lap dat phong net, lap dat phong game, lap dat phong game, ban ghe phong net, ban phong net, lap dat phong net, laptop cu, ban laptop cu, laptop cu, ban laptop cu, laptop cu, ban laptop cu, laptop cu, ban laptop cu, diet moi, thuoc diet moi, diet moi tan goc, diet moi hcm, diet moi gia re, diet moi tai nha, chi phi xay nha cap 4, gia xay dung nha, gia xay dung nha cap 4, gia xay nha cap 4, mau nha cap 4, nha cap 4 gia re, thiet ke nha cap 4, thiet ke nha cap 4 dep, tu van thiet ke nha cap 4, tu van xay nha cap 4, xay nha cap 4 dep, xay nha cap 4 dep gia re, xay nha cap 4 gia re, xay nha cap 4 khoang bao nhieu tien, xay nha tron goi, sua nha cap 4, ban ve nha cap 4, ban ve nha cap 4 dep, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, cac mau nha cap 4, cac mau nha cap 4 dep, mau nha cap 4 dep, mau nha cap 4 dep nhat, mau nha cap 4 don gian, mau nha cap 4 hien dai, mau thiet ke nha cap 4, nha cap 4 dep, nha cap 4 dep nhat, nha cap 4 don gian, nha cap 4 mai thai, nhung mau nha cap 4 dep,