2011

Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Email liên hệ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Mã ngạch Tên ngạch
1 Lái trưởng
2 Lái phụ
1 Du lịch
2 Văn hóa
3 Dược phẩm
4 Chế biến lâm sản
5 Công trình đô thị
6 Cơ khí
7 Kỹ thuật viễn thông
8 Xây dựng cơ bản; vật liệu xây dựng
9 Luyện kim
10 Khai thác mỏ lộ thiên
11 In tiền
1 Chế biến lương thực
2 Dệt
3 Nông nghiệp
4 Lâm nghiệp
5 Xăng dầu
6 Dầu khí
7 Khai thác mỏ hầm lò
1 Trưởng ca vận hành các nhà máy điện
2 Trưởng kíp
3 Công nhân viên vận hành thiết bị chính
4 Công nhân viên vận hành thiết bị phụ và các thiết bị phục vụ
1 Tài xế
2 Phụ tài xế
3 Chỉ đạo tài xế
4 Trực ban đầu máy
5 Trưởng tàu khách tàu hàng
6 Nhân viên trên tàu (soát vé
7 Điều độ ga
8 Trực ban ga
9 Trưởng đồn
10 Ghi móc
11 Nhân viên nhà ga
1 Giao nhận hành hoá
2 Giao nhận hành hoá
3 Thủ kho
4 Bảo vệ tuần tra
5 Bảo quản và giao nhận hàng hoá trong các kho
6 Cơ giới
7 Thủ công
1 Xe con
2 Xe tải
3 Xe tải
4 Xe tải
5 Xe tải
6 Xe tải
1 Nhân viên bán vé và phục vụ
2 Bảo vệ
1 Nhân viên mua
2 Đếm
1 Nhân viên cắt
2 Nhân viên buồn
3 Nhân viên lễ tân
4 hướng dẫn viên du lịch
5 Chuyên gia nấu ăn
I-01 Tàu vận tải biển - chức danh thủy thủ (4 bậc)
I-02 Tàu vận tải biển - chức danh Thợ máy kiêm cơ khí
I-03 Tàu vận tải biển - chức danh thợ máy
I-04 Tàu vận tải biển - chức danh Phục vụ viên (4 bậc)
I-05 Tàu vận tải biển - chức danh Cấp dưỡng (4 bậc )
II-01 Tàu vận tải sông và sang ngang- chức danh Thủy thủ (4 bậc)
II-02 Tàu vận tải sông và sang ngang- chức danh Thợ máy
II-03 Tàu vận tải sông và sang ngang-chức danh Phục vụ viên (4 bậc)
40940 Thuyền trưởng
40941 Máy trưởng
40942 Đại phó
40943 Thuyền phó 2
40944 Thuyền phó 3
40945 Sĩ quan điện
40946 Sĩ quan kinh tế
40947 Thủy thủ trưởng
40969 Thuyền trưởng
40970 Đại phó
40971 Thuyền phó 2
4-I/1 Tàu DVụ dầu khí
4-I/2 Tàu DVụ dầu khí
4-I/3 Tàu DVụ dầu khí
4-I/4 Tàu DVụ dầu khí
4-I/5 Tàu DVụ dầu khí
4-I/6 Tàu DVụ dầu khí
4-I/7 Tàu DVụ dầu khí
4-I/8 Tàu DVụ dầu khí
4-I/9 Tàu DVụ dầu khí
4-II/1 Tàu DVụ dầu khí
4-II/2 Tàu DVụ dầu khí
4-II/3 Tàu DVụ dầu khí
1 Ngoại hạng
2 Hạng I
3 Hạng II
4 Hạng III
1 Quản lý vận hành luồng tàu sông
2 Trạm đèn biển xa đất liền dưới 50 hải lý
3 Trạm đèn biển xa đất liền từ 50 hải lý trở lên
I-1/01 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Thợ máy kiêm cơ khí
I-1/02 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Thợ máy
I-1/03 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Thủy thủ
I-1/04 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Phục vụ viên
I-1/05 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Cấp dưỡng
I-1/1 Tàu công trình- nạo vét biển -Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng tàu hút bụng
I-1/2 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
I-1/3 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Điện trưởng
I-1/4 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó máy 2
I-1/5 Tàu công trình- nạo vét biển-Teo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 2
I-1/6 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
I-1/7 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Quản trị trưởng
I-2/01 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
I-2/02 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
I-2/03 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Phũc vụ viên
I-2/04 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Cấp dưỡng
I-2/1 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng
I-2/2 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
I-2/3 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Điện trưởng
I-2/4 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy 2
I-2/5 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy 3
I-2/6 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy 4
I-2/7 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Quản trị trưởng
II-01 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-02 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-03 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-04 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-05 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-1 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-2 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-3 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-4 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-5 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-6 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-7 Tàu trục vớt và cứu hộ
III-01 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy kiêm cơ khí
III-02 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
III-03 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
III-04 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh phục vụ viên
III-05 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Cấp dưỡng
III-1 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng
III-2 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
III-3 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó
III-4 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 2
III-5 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
III-6 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Si quan điện
III-7 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh SQ Ktế
I-01 Tàu đánh cá biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
I-02 Tàu đánh cá biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
I-1 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng
I-2 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
I-3 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó
I-4 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 2
I-5 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
I-6 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Điện trưởng
I-7 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ trưởng
II-01 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
II-02 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
II-1 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyến trưởng
II-2 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
II-3 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó
II-4 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danhThuyền phó 2
II-5 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
II-6 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danhThủy thủ trưởng
II-7 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danhĐài trưởng
III-01 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-02 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-1 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-2 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-3 Tàu thyền đánh cá trên sông
1 Thợ lặn
2 Thợ lặn cấp I
3 Thợ lặn cấp II
1 Công nhân
2 Kiểm soát viên không lưu
3 Không báo
4 An ninh
5 Công nhân kỹ thuật hàng không
1 Vận chuyển bưu chính
2 Khai thác bưu chính và phát hành báo chí
3 Khai thác điện thoại
4 Khai thác phi thoại
5 Kiểm soát viên doanh thác bưu chính viễn thông
6 Kiểm soát viên kỹ thuật
A0 Công chức
A1 Công chức
A2 Công chức
A3 Công chức
B Công chức
C - CC Công chức loại C làm việc trong các cơ quan Nhà nước
C - VC Viên chức loại C làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước
D Nhân viên thừa hành
1 Bí thư đảng uỷ
2 Phó bí thư đảng uỷ
3 Thường trực đảng uỷ
4 Trưởng các đoàn thể
1 Chuyên gia cao cấp
2 Nghệ nhân
1 Chuyên viên cao cấp
2 Chuyên viên chính
3 Chuyên viên
4 cán sự
5 Nhân viên văn thư
6 Nhên viên phục vụ
1 Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Thành viên chuyên trách HĐQT (trừ Tổng giám đốc
3 Tổng giám đốc
4 Phó tổng giám đốc
5 Kế toán trưởng
1 Chủ tich nước
2 Chủ tịch Quốc hội
3 Thủ tướng Chính phủ
1 Phó Chủ tịch nước
10 Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
2 Phó Chủ tịch Quốc hội
3 Phó Thủ tướng Chính phủ
4 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
5 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
6 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
7 Chủ tịch Hội đồng dân tộc
8 Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội
9 Bộ trưởng
1 Loại A3
2 Loại A2
3 Loại A1
1 Tổng Bí thư
2 Uỷ viên Bộ Chính trị
1 Uỷ viện Bộ Chính trị
2 Ban Bí thư TW
3 Trưởng ban Đảng
4 Trưởng đoàn thể TW
5 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc
1 Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam (Bậc 2 Chuyên viên cao cấp)
2 Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam (Bậc 1 Chuyên viên cao cấp)
3 Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tp Hà Nội
4 Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh
5 Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tp Hà Nội
6 Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh
7 Chủ tịch HCCB TP thuộc tỉnh là đô thị loại 2
8 CT HCCB huyện
9 Phó chủ tịch Hội CCB huyện
Mã số Bậc lương Hệ số