2011

Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Email liên hệ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Mã ngạch Tên ngạch
1 Lái trưởng
2 Lái phụ
1 Du lịch
2 Văn hóa
3 Dược phẩm
4 Chế biến lâm sản
5 Công trình đô thị
6 Cơ khí
7 Kỹ thuật viễn thông
8 Xây dựng cơ bản; vật liệu xây dựng
9 Luyện kim
10 Khai thác mỏ lộ thiên
11 In tiền
1 Chế biến lương thực
2 Dệt
3 Nông nghiệp
4 Lâm nghiệp
5 Xăng dầu
6 Dầu khí
7 Khai thác mỏ hầm lò
1 Trưởng ca vận hành các nhà máy điện
2 Trưởng kíp
3 Công nhân viên vận hành thiết bị chính
4 Công nhân viên vận hành thiết bị phụ và các thiết bị phục vụ
1 Tài xế
2 Phụ tài xế
3 Chỉ đạo tài xế
4 Trực ban đầu máy
5 Trưởng tàu khách tàu hàng
6 Nhân viên trên tàu (soát vé
7 Điều độ ga
8 Trực ban ga
9 Trưởng đồn
10 Ghi móc
11 Nhân viên nhà ga
1 Giao nhận hành hoá
2 Giao nhận hành hoá
3 Thủ kho
4 Bảo vệ tuần tra
5 Bảo quản và giao nhận hàng hoá trong các kho
6 Cơ giới
7 Thủ công
1 Xe con
2 Xe tải
3 Xe tải
4 Xe tải
5 Xe tải
6 Xe tải
1 Nhân viên bán vé và phục vụ
2 Bảo vệ
1 Nhân viên mua
2 Đếm
1 Nhân viên cắt
2 Nhân viên buồn
3 Nhân viên lễ tân
4 hướng dẫn viên du lịch
5 Chuyên gia nấu ăn
I-01 Tàu vận tải biển - chức danh thủy thủ (4 bậc)
I-02 Tàu vận tải biển - chức danh Thợ máy kiêm cơ khí
I-03 Tàu vận tải biển - chức danh thợ máy
I-04 Tàu vận tải biển - chức danh Phục vụ viên (4 bậc)
I-05 Tàu vận tải biển - chức danh Cấp dưỡng (4 bậc )
II-01 Tàu vận tải sông và sang ngang- chức danh Thủy thủ (4 bậc)
II-02 Tàu vận tải sông và sang ngang- chức danh Thợ máy
II-03 Tàu vận tải sông và sang ngang-chức danh Phục vụ viên (4 bậc)
40940 Thuyền trưởng
40941 Máy trưởng
40942 Đại phó
40943 Thuyền phó 2
40944 Thuyền phó 3
40945 Sĩ quan điện
40946 Sĩ quan kinh tế
40947 Thủy thủ trưởng
40969 Thuyền trưởng
40970 Đại phó
40971 Thuyền phó 2
4-I/1 Tàu DVụ dầu khí
4-I/2 Tàu DVụ dầu khí
4-I/3 Tàu DVụ dầu khí
4-I/4 Tàu DVụ dầu khí
4-I/5 Tàu DVụ dầu khí
4-I/6 Tàu DVụ dầu khí
4-I/7 Tàu DVụ dầu khí
4-I/8 Tàu DVụ dầu khí
4-I/9 Tàu DVụ dầu khí
4-II/1 Tàu DVụ dầu khí
4-II/2 Tàu DVụ dầu khí
4-II/3 Tàu DVụ dầu khí
1 Ngoại hạng
2 Hạng I
3 Hạng II
4 Hạng III
1 Quản lý vận hành luồng tàu sông
2 Trạm đèn biển xa đất liền dưới 50 hải lý
3 Trạm đèn biển xa đất liền từ 50 hải lý trở lên
I-1/01 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Thợ máy kiêm cơ khí
I-1/02 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Thợ máy
I-1/03 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Thủy thủ
I-1/04 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Phục vụ viên
I-1/05 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Cấp dưỡng
I-1/1 Tàu công trình- nạo vét biển -Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng tàu hút bụng
I-1/2 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
I-1/3 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Điện trưởng
I-1/4 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó máy 2
I-1/5 Tàu công trình- nạo vét biển-Teo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 2
I-1/6 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
I-1/7 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Quản trị trưởng
I-2/01 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
I-2/02 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
I-2/03 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Phũc vụ viên
I-2/04 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Cấp dưỡng
I-2/1 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng
I-2/2 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
I-2/3 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Điện trưởng
I-2/4 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy 2
I-2/5 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy 3
I-2/6 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy 4
I-2/7 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Quản trị trưởng
II-01 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-02 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-03 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-04 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-05 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-1 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-2 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-3 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-4 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-5 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-6 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-7 Tàu trục vớt và cứu hộ
III-01 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy kiêm cơ khí
III-02 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
III-03 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
III-04 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh phục vụ viên
III-05 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Cấp dưỡng
III-1 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng
III-2 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
III-3 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó
III-4 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 2
III-5 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
III-6 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Si quan điện
III-7 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh SQ Ktế
I-01 Tàu đánh cá biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
I-02 Tàu đánh cá biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
I-1 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng
I-2 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
I-3 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó
I-4 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 2
I-5 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
I-6 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Điện trưởng
I-7 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ trưởng
II-01 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
II-02 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
II-1 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyến trưởng
II-2 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
II-3 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó
II-4 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danhThuyền phó 2
II-5 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
II-6 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danhThủy thủ trưởng
II-7 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danhĐài trưởng
III-01 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-02 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-1 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-2 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-3 Tàu thyền đánh cá trên sông
1 Thợ lặn
2 Thợ lặn cấp I
3 Thợ lặn cấp II
1 Công nhân
2 Kiểm soát viên không lưu
3 Không báo
4 An ninh
5 Công nhân kỹ thuật hàng không
1 Vận chuyển bưu chính
2 Khai thác bưu chính và phát hành báo chí
3 Khai thác điện thoại
4 Khai thác phi thoại
5 Kiểm soát viên doanh thác bưu chính viễn thông
6 Kiểm soát viên kỹ thuật
A0 Công chức
A1 Công chức
A2 Công chức
A3 Công chức
B Công chức
C - CC Công chức loại C làm việc trong các cơ quan Nhà nước
C - VC Viên chức loại C làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước
D Nhân viên thừa hành
1 Bí thư đảng uỷ
2 Phó bí thư đảng uỷ
3 Thường trực đảng uỷ
4 Trưởng các đoàn thể
1 Chuyên gia cao cấp
2 Nghệ nhân
1 Chuyên viên cao cấp
2 Chuyên viên chính
3 Chuyên viên
4 cán sự
5 Nhân viên văn thư
6 Nhên viên phục vụ
1 Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Thành viên chuyên trách HĐQT (trừ Tổng giám đốc
3 Tổng giám đốc
4 Phó tổng giám đốc
5 Kế toán trưởng
1 Chủ tich nước
2 Chủ tịch Quốc hội
3 Thủ tướng Chính phủ
1 Phó Chủ tịch nước
10 Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
2 Phó Chủ tịch Quốc hội
3 Phó Thủ tướng Chính phủ
4 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
5 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
6 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
7 Chủ tịch Hội đồng dân tộc
8 Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội
9 Bộ trưởng
1 Loại A3
2 Loại A2
3 Loại A1
1 Tổng Bí thư
2 Uỷ viên Bộ Chính trị
1 Uỷ viện Bộ Chính trị
2 Ban Bí thư TW
3 Trưởng ban Đảng
4 Trưởng đoàn thể TW
5 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc
1 Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam (Bậc 2 Chuyên viên cao cấp)
2 Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam (Bậc 1 Chuyên viên cao cấp)
3 Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tp Hà Nội
4 Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh
5 Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tp Hà Nội
6 Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh
7 Chủ tịch HCCB TP thuộc tỉnh là đô thị loại 2
8 CT HCCB huyện
9 Phó chủ tịch Hội CCB huyện
Mã số Bậc lương Hệ số

diệt mối, bán thuốc diệt mối, cty diệt mối, diet moi, công ty diệt mối, thuốc diệt mối, thuoc diet moi, diệt mối tận gốc, diệt mối hcm, diệt mối giá rẻ, diệt mối tận gốc tại tphcm, diet moi tan goc, diệt mối tại nhà, máy lạnh mitsubishi, may lanh mitsubitshi, may lanh panasonic, máy lạnh panasonic, may lanh toshiba, máy lạnh toshiba, may lanh daikin, máy lạnh daikin, may lanh nagakawa, máy lạnh nagakawa, cong ty dien lanh, công ty điện lạnh, may lanh lg, máy lạnh lg, tu mat alaska, tủ mát alaska, tu mat sanaky, tủ mát sanaky, tu dong alaska, tủ đông alaska, tu dong sanaky, tủ đông sanaky, bán máy lạnh cũ, ban may lanh cu, máy lạnh cũ, may lanh cu, thu mua máy lạnh cũ, thu mua may lanh cu, sửa chữa máy lạnh, sua chua may lanh, vệ sinh máy lạnh, ve sinh may lanh, laptop cu, laptop cu, laptop cu, laptop cũ, laptop cũ, laptop cũ, may lanh cu, máy lạnh cũ, máy lạnh cũ, may lanh cu, laptop cu, laptop cu, thu mua laptop cũ giá cao tphcm, thu mua laptop cũ, thu mua laptop giá cao, thu mua laptop cũ giá cao, thu mua laptop cũ hcm, thu mua máy tính cũ, thu mua laptop cũ tận nơi, thanh lý laptop, thanh lý laptop cũ, thanh lý laptop tiệm cầm đồ, thu mua laptop cu gia cao tphcm, thu mua laptop cu, thu mua laptop gia cao, thu mua laptop cu gia cao, thu mua laptop cu hcm, thu mua may tinh cu, thu mua laptop cu tan noi, thanh ly laptop, thanh ly laptop cu, thanh ly laptop tiem cam do, laptop cu, laptop cũ, bán laptop cũ, ban laptop cu, laptop cu, laptop cũ, bán laptop cũ, ban laptop cu, laptop dell cũ, laptop dell cu, laptop sony vaio cũ, laptop sony vaio cu, thu mua laptop cũ, thu mua laptop cu, sua laptop, sửa laptop, ban laptop cu, laptop cũ, bán laptop cũ, laptop cu, may lanh cu gia re, máy lạnh cũ giá rẻ, may lanh cu, bán máy lạnh cũ, ban may lanh cu, may lanh cu gia re, ban may lanh cu tphcm, thu mua máy lạnh cũ, thu mua may lạnh cu, thu mua máy lạnh cũ giá cao, thu mua may lanh cu gia cao, vệ sinh máy lạnh, ve sinh may lanh, bảo trì máy lạnh, bao tri may lanh, may lanh cu, máy lạnh cũ, ban may lanh cu, bán máy lạnh cũ, laptop cũ, bán laptop cũ, ban laptop cu, thu mua laptop cu, mua laptop cu, thu mua laptop cũ, mua laptop cũ, chu ky so, chữ ký số, chu ky dien tu, chữ ký điện tử, chu ky so, chữ ký số, chu ky dien tu, chữ ký điện tử, tham tu tu chuyen nghiep, công ty thám tử tư, dich vu tham tu chuyen nghiep, tham tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu, thue tham tu, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty tham tu tu, dich vu tham tu, thuê thám tử ở đâu, cong ty tham tu, dịch vụ thám tử, công ty thám tử, tham tu tu ha noi, thue tham tu tu, dịch vụ thám tử tư, thám tử hà nội, thám tử tư hà nội, tham tu ha noi, cong ty dich vu tham tu, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu tu ha noi uy tin, thue tham tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư giá rẻ, tham tu tu uy tin tai ha noi, công ty dịch vụ thám tử tư, công ty thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, dich vu tham tu tu gia re, dịch vụ thám tử tư hà nội, thám tử tư tại hà nội, thuê thám tử ở hà nội, thuê thám tử ở hà nội, cong ty tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, dich vu thue tham tu o ha noi, tham tu tu gia re, thám tử tư hà nội uy tín, dịch vụ thám tử giá rẻ, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, dịch vụ thuê thám tử ở hà nội, thám tử tư, thám tử tư, công ty thám tử tư hà nội, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, công ty thám tử tại hà nội, cong ty tham tu uy tin nhat, dich vu tham tu uy tin, thám tử tư ở hà nội, văn phòng thám tử uy tín tại hà nội, cong ty tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, thue tham tu o dau, văn phòng thám tử hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, van phong tham tu uy tin ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu ha noi, dich vu tham tu tu ha noi, dịch vụ thám tử uy tín, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, thuê thám tử hà nội, công ty thám tử ở hà nội, công ty thám tử uy tín, dich vu tham tu gia re, thuê thám tử tư, văn phòng thám tử tư hà nội, tham tu tu o ha noi, tham tu tai ha noi, tham tu uy tin, cong ty tham tu tu tai ha noi, dich vu tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, tham tu tu tai ha noi, văn phòng thám tử tư tại hà nội, dịch vụ thuê thám tử, van phong tham tu tu ha noi, van phong tham tu tai ha noi, thám tử uy tín, van phong tham tu tu tai ha noi, thuê thám tử theo dõi ngoại tình, van phong tham tu ha noi, sua chua nha, sửa chữa nhà, sua nha gia re, sửa nhà giá rẻ, sua nha tron goi, sửa nhà trọn gói, xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha gia re, xây nhà giá rẻ, xay nha tro, xây nhà trọ, chi phi xay nha cap 4, chi phí xây nhà cấp 4, gia xay dung nha, giá xây dựng nhà, gia xay dung nha cap 4, giá xây dựng nhà cấp 4, gia xay nha cap 4, giá xây nhà cấp 4, mau nha cap 4, mẫu nhà cấp 4, nha cap 4 gia re, nhà cấp 4 giá rẻ, thiet ke nha cap 4, thiết kế nhà cấp 4, thiet ke nha cap 4 dep, thiết kế nhà cấp 4 đẹp, tu van thiet ke nha cap 4, tư vấn thiết kế nhà cấp 4, tu van xay nha cap 4, tư vấn xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep, xây nhà cấp 4 đẹp, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha cap 4 gia re, xây nhà cấp 4 giá rẻ, xay nha cap 4 khoang bao nhieu tien, xây nhà cấp 4 khoảng bao nhiêu tiền, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, sua nha cap 4, sửa nhà cấp 4, ban ve nha cap 4, bản vẽ nhà cấp 4, ban ve nha cap 4 dep, bản vẽ nhà cấp 4 đẹp, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, cac mau nha cap 4, các mẫu nhà cấp 4, cac mau nha cap 4 dep, các mẫu nhà cấp 4 đẹp, mau nha cap 4 dep, mẫu nhà cấp 4 đẹp, mau nha cap 4 dep nhat, mẫu nhà cấp 4 đẹp nhất, mau nha cap 4 don gian, mẫu nhà cấp 4 đơn giản, mau nha cap 4 hien dai, mẫu nhà cấp 4 hiện đại, mau thiet ke nha cap 4, mẫu thiết kế nhà cấp 4, nha cap 4 dep, nhà cấp 4 đẹp, nha cap 4 dep nhat, nhà cấp 4 đẹp nhất, nha cap 4 don gian, nhà cấp 4 đơn giản, nha cap 4 mai thai, nhà cấp 4 mái thái, nhung mau nha cap 4 dep, đại lý bình ắc quy, dai ly binh ac quy, cay canh, cây cảnh, Cham soc cay canh, chăm sóc cây cảnh, Cham soc san vuon, Chăm sóc sân vườn, cay xanh, cây xanh, Sân vườn, Sân vườn, San vuon biet thu, sân vườn biệt thự, san vuon đẹp, sân vườn đẹp, Thi cong san vuon, thi công sân vườn, tieu canh san vuon, tiểu cảnh sân vườn, Vuon thang dung, Vườn thẳng đứng, Thiet ke ho ca koi, Thiết kế hồ cá koi, thiet ke san vuon theo phong thuy, thiết kế sân vườn, thiết kế sân vườn đẹp, thiet ke san vuon, thiet ke san vuon dep, thiet ke san vuon don gian, thiet ke san vuon nho, bán cây xanh công trình, thiết kế sân vườn theo phong thuỷ, cây công trình, cây xanh công trình, bán cây công trình, thiết kế sân vườn đơn giản, thiết kế sân vườn nhỏ, cung cấp cây xanh, cây công trình đẹp, cây cảnh công trình, cay xanh cong trinh, cay cong trinh, ban cay cong trinh, ban cay xanh cong trinh, cay xanh van phong, cây nội thất, cay noi that, cay san vuon, cây sân vườn, bao ho lao dong, bảo hộ lao động, bao ho lao dong, bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc cong nhan, đồng phục công nhân, khau trang y te, khẩu trang y tế, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động abc, giay bao ho lao dong abc, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, gang tay bao ho lao dong, găng tay bảo hộ lao động, bịt tai chống ồn, bit tai chong on, nut bit tai chong on, nút bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, nut tai chong on, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, ao bao ho lao dong, gang tay cao su, găng tay cao su, gang tay y te, găng tay y tế, dich vu seo, dịch vụ seo, seo website, seo web, seo onpage, lap dat phong game, lắp đặt phòng game, ban ghe phong net, ghe phong net, ghe phong game, ban phong net, bàn ghế phòng net, bàn phòng net, tu van lap dat phong net, lap dat phong net, chuyên lắp đặt phòng net, chuyen lap dat phong net, tư vấn lắp đặt phòng net, lắp đặt phòng net, lap dat phong net, lap dat phong net, lắp đặt phòng net, tu van lap dat phong net, tư vấn lắp đặt phòng net, lap dat phong game, lắp đặt phòng game, mat ngu, mất ngủ, chữa mất ngủ, chua mat ngu, cách chữa mất ngủ, cach chua mat ngu, bệnh mất ngủ, benh mat ngu, trị chứng mất ngủ, tri chung mat ngu, dieu tri mat ngu, điều trị mất ngủ, trị mất ngủ, tri mat ngu, cách chữa bệnh mất ngủ hiệu quả nhất, cach chua benh mat ngu, trị bệnh mất ngủ, tri benh mat ngu, hen suyen, hen phế quản, hen phe quan, bệnh hen phế quản, benh hen phe quan, dieu tri hen phe quan, điều trị hen phế quản, bệnh hen suyễn, benh hen suyen o tre em, hen suyen o tre em, kham ho hap, khám hô hấp, kham benh ho hap, khám bệnh hô hấp, suy hô hấp, suy ho hap, viêm đường hô hấp trên, viem duong ho hap tren, bệnh hô hấp, benh ho hap, bệnh tai mũi họng, benh tai mui hong, bệnh viện tai mũi họng, viêm họng, viem hong, chua viem hong, chữa viêm họng, cách trị đau họng, cach tri dau hong, cách chữa đau họng, cach chua dau hong, kham suc khoe dinh ky, khám sức khoẻ định kỳ, kham suc khoe, khám sức khoẻ, khám tổng quát, kham tong quat, khám bệnh tổng quát, kham benh tong quat, khám tổng quát ở đâu tốt, kham tong quat o dau tot, benh phoi tac nghen man tinh, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, benh copd, bệnh copd, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, tham tu tu chuyen nghiep, công ty thám tử tư, dich vu tham tu chuyen nghiep, tham tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu, thue tham tu, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty tham tu tu, dich vu tham tu, cong ty tham tu, dịch vụ thám tử, công ty thám tử, tham tu tu ha noi, thue tham tu tu, dịch vụ thám tử tư, thám tử hà nội, thám tử tư hà nội, tham tu ha noi, cong ty dich vu tham tu, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu tu ha noi uy tin, thue tham tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư giá rẻ, tham tu tu uy tin tai ha noi, công ty dịch vụ thám tử tư, công ty thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, dich vu tham tu tu gia re, dịch vụ thám tử tư hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, dich vu thue tham tu o ha noi, tham tu tu gia re, thám tử tư hà nội uy tín, dịch vụ thám tử giá rẻ, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, thám tử tư, thám tử tư, công ty thám tử tư hà nội, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, công ty thám tử tại hà nội, cong ty tham tu uy tin nhat, dich vu tham tu uy tin, thám tử tư ở hà nội, cong ty tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, van phong tham tu uy tin ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu ha noi, dich vu tham tu tu ha noi, dịch vụ thám tử uy tín, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, thuê thám tử hà nội, công ty thám tử ở hà nội, công ty thám tử uy tín, dich vu tham tu gia re, thuê thám tử tư, văn phòng thám tử tư hà nội, tham tu tu o ha noi, tham tu tai ha noi, tham tu uy tin, cong ty tham tu tu tai ha noi, dich vu tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, tham tu tu tai ha noi, văn phòng thám tử tư tại hà nội, van phong tham tu tu ha noi, van phong tham tu tai ha noi, thám tử uy tín, van phong tham tu tu tai ha noi, van phong tham tu ha noi, diệt mối, bán thuốc diệt mối, cty diệt mối, diet moi, công ty diệt mối, thuốc diệt mối, thuoc diet moi, diệt mối tận gốc, diệt mối hcm, diệt mối giá rẻ, diệt mối tận gốc tại tphcm, diet moi tan goc, diệt mối tại nhà, diệt mối, bán thuốc diệt mối, cty diệt mối, diet moi, công ty diệt mối, thuốc diệt mối, thuoc diet moi, diệt mối tận gốc, diệt mối hcm, diệt mối giá rẻ, diệt mối tận gốc tại tphcm, diet moi tan goc, diệt mối tại nhà, Đào tạo Seo diệt mối, bán thuốc diệt mối, cty diệt mối, diet moi, công ty diệt mối, thuốc diệt mối, thuoc diet moi, diệt mối tận gốc, diệt mối hcm, diệt mối giá rẻ, diệt mối tận gốc tại tphcm, diet moi tan goc, diệt mối tại nhà, diệt mối, bán thuốc diệt mối, cty diệt mối, diet moi, công ty diệt mối, thuốc diệt mối, thuoc diet moi, diệt mối tận gốc, diệt mối hcm, diệt mối giá rẻ, diệt mối tận gốc tại tphcm, diet moi tan goc, diệt mối tại nhà, dàn karaoke, dan karaoke, dau karaoke, đầu karaoke, micro không dây, micro khong day, đầu phát phim, dau phat phim, lắp dàn xem phim, lap dan xem phim, chanh xe di da nang, chanh xe di ha noi, chanh xe di mien tay, chanh xe di tay nguyen, cty van tai huu nguyen, dich vu van tai huu nguyen, nhan cho hang gia re, van chuyen hang hoa, van chuyen hang hoa gia re, van tai hang hoa, Dich vu van chuyen, dich vu van chuyen nha gia re, xe tai cho hang huu nguyen, xe tai cho thue, xe tai cho thue gia re, cho thue xe tai, cho thue xe tai gia re, ban thuoc diet moi, bán thuốc diệt mối, công ty diệt mối, cty diệt mối, diet moi hcm, diệt mối hcm, diet moi tan goc, diệt mối tận gốc, diet moi tan goc gia bao nhieu, diệt mối tận gốc tại tphcm, diet moi tan goc tphcm, thuoc diet moi, thuốc diệt mối, trị mụn đầu đen, tri mun dau den, trị mụn đầu đen ở mũi, cách trị mụn đầu đen hiệu quả, cách trị mụn bọc, cach tri mun boc, trị mụn bọc, tri mun boc, cách trị mụn bọc nhanh nhất, cach tri mun boc nhanh nhat, trị mụn bọc nhanh nhất, tri mun boc nhanh nhat, kem trị thâm mụn, kem trị thâm mụn, cách trị vết thâm mụn, cach tri vet tham mun, trị vết thâm mụn, cách trị mụn thâm hiệu quả, cach tri mun tham hieu qua, cách trị mụn thâm, cach tri mun tham, cách trị mụn thâm nhanh nhất, cach tri mun tham nhanh nhat, tắm trắng giá bao nhiêu, tam trang gia bao nhieu, tam trang toan than gia bao nhieu, tắm trắng toàn thân giá bao nhiêu, gia tam trang, giá tắm trắng, tắm trắng bao nhiêu tiền, tam trang bao nhieu tien, làm trắng da toàn thân nhanh nhất, lam trang da toan than nhanh nhat, làm trắng da toàn thân cấp tốc, lam trang da toan than cap toc, triệt lông vĩnh viễn ở đâu tốt, triet long vinh vien o dau tot, triệt lông nách vĩnh viễn giá bao nhiêu, triet long nach vinh vien gia bao nhieu, triệt lông vĩnh viễn giảm giá, triet long vinh vien giam gia, triệt lông vĩnh viễn ở đâu, triet long vinh vien o dau, triệt lông vĩnh viễn bao nhiêu tiền, triệt lông chân vĩnh viễn gia bao nhieu, triet long chan vinh vien gia bao nhieu, cách triệt lông nách vĩnh viễn, cach triet long nach vinh vien, công nghệ triệt lông vĩnh viễn, cong nghe triet long vinh vien, bảng giá triệt lông vĩnh viễn, bang gia triet long vinh vien, tre xanh spa, spa cham soc da, spa lam dep, deal spa, spa cham soc da, cham soc da, cham soc da mat mun, cham soc da sau sinh, cach cham soc da mat hang ngay, tri mun, dieu tri mun, cach tri mun dau den, tam trang, spa tam trang, spa tam trang uy tin, tam trang toan than, tam trang an toan, tam trang hieu qua, tam trang hieu qua nhat, tam trang toan than gia bao nhieu, lam trang da toan than nhanh nhat, lam trang da toan than cap toc, triet long vinh vien, voucher triet long vinh vien, deal triet long vinh vien, triet long nach, triet long chan, triet long nach vinh vien, triet long chan vinh vien, wax long vinh vien, triet long vung kin vinh vien, tay long vung kin, tay long vinh vien, tay long nach vinh vien, tay long vinh vien gia bao nhieu, tay long chan vinh vien gia bao nhieu, yves rocher, giay bao ho, khẩu trang y tế, dây an toàn, day an toan, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, gang tay cao su, gang tay y te, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay cao su, găng tay y tế, giày bảo hộ, bao ho lao dong, bảo hộ lao động, bao ho lao dong, bảo hộ lao động, bao tay, mat na phong doc, mu bao ho lao dong, dây an toàn, day an toan, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giày bảo hộ, giay bao ho lao dong, giay bao ho, kinh bao ho lao dong, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, thu mua laptop cũ, thu mua laptop cu, thu mua laptop cũ giá cao, thu mua laptop cu gia cao, thu mua laptop may tinh cu, thu mua laptop tiem cam do, thu mua laptop, thu mua macbook giá cao, thu mua macbook, thu mua máy tính bảng, thu mua may tinh bang, thu mua iphone ipad giá cao, thu mua iphone ipad,