2011

Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Email liên hệ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Mã ngạch Tên ngạch
1 Lái trưởng
2 Lái phụ
1 Du lịch
2 Văn hóa
3 Dược phẩm
4 Chế biến lâm sản
5 Công trình đô thị
6 Cơ khí
7 Kỹ thuật viễn thông
8 Xây dựng cơ bản; vật liệu xây dựng
9 Luyện kim
10 Khai thác mỏ lộ thiên
11 In tiền
1 Chế biến lương thực
2 Dệt
3 Nông nghiệp
4 Lâm nghiệp
5 Xăng dầu
6 Dầu khí
7 Khai thác mỏ hầm lò
1 Trưởng ca vận hành các nhà máy điện
2 Trưởng kíp
3 Công nhân viên vận hành thiết bị chính
4 Công nhân viên vận hành thiết bị phụ và các thiết bị phục vụ
1 Tài xế
2 Phụ tài xế
3 Chỉ đạo tài xế
4 Trực ban đầu máy
5 Trưởng tàu khách tàu hàng
6 Nhân viên trên tàu (soát vé
7 Điều độ ga
8 Trực ban ga
9 Trưởng đồn
10 Ghi móc
11 Nhân viên nhà ga
1 Giao nhận hành hoá
2 Giao nhận hành hoá
3 Thủ kho
4 Bảo vệ tuần tra
5 Bảo quản và giao nhận hàng hoá trong các kho
6 Cơ giới
7 Thủ công
1 Xe con
2 Xe tải
3 Xe tải
4 Xe tải
5 Xe tải
6 Xe tải
1 Nhân viên bán vé và phục vụ
2 Bảo vệ
1 Nhân viên mua
2 Đếm
1 Nhân viên cắt
2 Nhân viên buồn
3 Nhân viên lễ tân
4 hướng dẫn viên du lịch
5 Chuyên gia nấu ăn
I-01 Tàu vận tải biển - chức danh thủy thủ (4 bậc)
I-02 Tàu vận tải biển - chức danh Thợ máy kiêm cơ khí
I-03 Tàu vận tải biển - chức danh thợ máy
I-04 Tàu vận tải biển - chức danh Phục vụ viên (4 bậc)
I-05 Tàu vận tải biển - chức danh Cấp dưỡng (4 bậc )
II-01 Tàu vận tải sông và sang ngang- chức danh Thủy thủ (4 bậc)
II-02 Tàu vận tải sông và sang ngang- chức danh Thợ máy
II-03 Tàu vận tải sông và sang ngang-chức danh Phục vụ viên (4 bậc)
40940 Thuyền trưởng
40941 Máy trưởng
40942 Đại phó
40943 Thuyền phó 2
40944 Thuyền phó 3
40945 Sĩ quan điện
40946 Sĩ quan kinh tế
40947 Thủy thủ trưởng
40969 Thuyền trưởng
40970 Đại phó
40971 Thuyền phó 2
4-I/1 Tàu DVụ dầu khí
4-I/2 Tàu DVụ dầu khí
4-I/3 Tàu DVụ dầu khí
4-I/4 Tàu DVụ dầu khí
4-I/5 Tàu DVụ dầu khí
4-I/6 Tàu DVụ dầu khí
4-I/7 Tàu DVụ dầu khí
4-I/8 Tàu DVụ dầu khí
4-I/9 Tàu DVụ dầu khí
4-II/1 Tàu DVụ dầu khí
4-II/2 Tàu DVụ dầu khí
4-II/3 Tàu DVụ dầu khí
1 Ngoại hạng
2 Hạng I
3 Hạng II
4 Hạng III
1 Quản lý vận hành luồng tàu sông
2 Trạm đèn biển xa đất liền dưới 50 hải lý
3 Trạm đèn biển xa đất liền từ 50 hải lý trở lên
I-1/01 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Thợ máy kiêm cơ khí
I-1/02 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Thợ máy
I-1/03 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Thủy thủ
I-1/04 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Phục vụ viên
I-1/05 Tàu công trình- nạo vét biển- Không theo nhóm tàu/Chức danh Cấp dưỡng
I-1/1 Tàu công trình- nạo vét biển -Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng tàu hút bụng
I-1/2 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
I-1/3 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Điện trưởng
I-1/4 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó máy 2
I-1/5 Tàu công trình- nạo vét biển-Teo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 2
I-1/6 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
I-1/7 Tàu công trình- nạo vét biển-Theo nhóm tàu/chức danh Quản trị trưởng
I-2/01 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
I-2/02 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
I-2/03 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Phũc vụ viên
I-2/04 Tàu nạo vét sông-Không theo nhóm tàu/chức danh Cấp dưỡng
I-2/1 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng
I-2/2 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
I-2/3 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Điện trưởng
I-2/4 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy 2
I-2/5 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy 3
I-2/6 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Máy 4
I-2/7 Tàu nạo vét sông-Theo nhóm tàu/chức danh Quản trị trưởng
II-01 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-02 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-03 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-04 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-05 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-1 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-2 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-3 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-4 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-5 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-6 Tàu trục vớt và cứu hộ
II-7 Tàu trục vớt và cứu hộ
III-01 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy kiêm cơ khí
III-02 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
III-03 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
III-04 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh phục vụ viên
III-05 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Không theo nhóm tàu/chức danh Cấp dưỡng
III-1 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng
III-2 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
III-3 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó
III-4 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 2
III-5 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
III-6 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh Si quan điện
III-7 Tàu tìm kiếm cứu nạn hành hải-Theo nhóm tàu/chức danh SQ Ktế
I-01 Tàu đánh cá biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
I-02 Tàu đánh cá biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
I-1 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền trưởng
I-2 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
I-3 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó
I-4 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 2
I-5 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
I-6 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Điện trưởng
I-7 Tàu đánh cá biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ trưởng
II-01 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thợ máy
II-02 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Không theo nhóm tàu/chức danh Thủy thủ
II-1 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyến trưởng
II-2 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Máy trưởng
II-3 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Đại phó
II-4 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danhThuyền phó 2
II-5 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danh Thuyền phó 3
II-6 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danhThủy thủ trưởng
II-7 Tàu vân chuyển và thu mua cá trên biển-Theo nhóm tàu/chức danhĐài trưởng
III-01 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-02 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-1 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-2 Tàu thyền đánh cá trên sông
III-3 Tàu thyền đánh cá trên sông
1 Thợ lặn
2 Thợ lặn cấp I
3 Thợ lặn cấp II
1 Công nhân
2 Kiểm soát viên không lưu
3 Không báo
4 An ninh
5 Công nhân kỹ thuật hàng không
1 Vận chuyển bưu chính
2 Khai thác bưu chính và phát hành báo chí
3 Khai thác điện thoại
4 Khai thác phi thoại
5 Kiểm soát viên doanh thác bưu chính viễn thông
6 Kiểm soát viên kỹ thuật
A0 Công chức
A1 Công chức
A2 Công chức
A3 Công chức
B Công chức
C - CC Công chức loại C làm việc trong các cơ quan Nhà nước
C - VC Viên chức loại C làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước
D Nhân viên thừa hành
1 Bí thư đảng uỷ
2 Phó bí thư đảng uỷ
3 Thường trực đảng uỷ
4 Trưởng các đoàn thể
1 Chuyên gia cao cấp
2 Nghệ nhân
1 Chuyên viên cao cấp
2 Chuyên viên chính
3 Chuyên viên
4 cán sự
5 Nhân viên văn thư
6 Nhên viên phục vụ
1 Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Thành viên chuyên trách HĐQT (trừ Tổng giám đốc
3 Tổng giám đốc
4 Phó tổng giám đốc
5 Kế toán trưởng
1 Chủ tich nước
2 Chủ tịch Quốc hội
3 Thủ tướng Chính phủ
1 Phó Chủ tịch nước
10 Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
2 Phó Chủ tịch Quốc hội
3 Phó Thủ tướng Chính phủ
4 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
5 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
6 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
7 Chủ tịch Hội đồng dân tộc
8 Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội
9 Bộ trưởng
1 Loại A3
2 Loại A2
3 Loại A1
1 Tổng Bí thư
2 Uỷ viên Bộ Chính trị
1 Uỷ viện Bộ Chính trị
2 Ban Bí thư TW
3 Trưởng ban Đảng
4 Trưởng đoàn thể TW
5 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc
1 Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam (Bậc 2 Chuyên viên cao cấp)
2 Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam (Bậc 1 Chuyên viên cao cấp)
3 Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tp Hà Nội
4 Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh
5 Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tp Hà Nội
6 Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh
7 Chủ tịch HCCB TP thuộc tỉnh là đô thị loại 2
8 CT HCCB huyện
9 Phó chủ tịch Hội CCB huyện
Mã số Bậc lương Hệ số

Bạn đang chuẩn bị gì cho tương lai? Mua ban can ho - chung cuĐừng bỏ qua bài viết này. Chúng tôi sẽ giúp bạn có được một căn nhà mơ ước với Du an bat dong sanmột cái giá vừa phải. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thong cong nghet quan 8 ngoai ra cung con dich vu thong cong nghet quan tan phu va ban dat nen di an cung cap cho ban manh dat tot nhat o di an bien hoa. Hay la dat nen bien hoa duoc trang tri rat dep bang gom su bat trang va cua kinh duoc lam bang kính cường lực rất tốt và đàm bảo nhé.
phim thuyet minh, phim an do, phim hay, phim han quoc,